Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Monilukutaito opetuksessa

Opetussuunnitelman perusteiden yksi laaja-alaisista osaamistavoitteista on monilukutaito, jolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja. Ne auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään.

Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä, jossa teksteillä tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. (POPS 2014, 22–23).

Monilukutaidon opettaminen ei ole vain äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan vastuulla – sitä kehitetään ja tarvitaan kaikissa oppiaineissa.

Oppiaineet ja laaja-alainen osaaminen kaaviokuva

 

Monilukutaito on yksi opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisista oppimistavoitteista (POPS 2014, 22–23).

Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -kehittämisohjelman video kuvaa monilukutaidon käsitettä.

Lukutaitoa voi lähestyä esimerkiksi selviytymisen ja tasa-arvon, hyvinvoinnin tai hauskanpidon näkökulmista. Lukutaito kiinnittää ihmisen osaksi yhteiskuntaa. Osaaminen lisää mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin sekä kehittää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kaunokirjalliset tekstit ja tarinat kehittävät mielikuvitusta ja empatiakykyä sekä lisäävät hyvinvointia. Ne avaavat portin uusiin maailmoihin. Lukutaitoa tarvitaan läpi elämän: työelämässä ja arjessa tulee vastaan monenmoisia tekstejä tuotettavaksi ja tulkittavaksi.

 

POPS 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet