Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Kansallista lukutaitostrategiaa ryhdyttiin valmistelemaan syksyllä 2020 eduskunnan sivistysvaliokunnan aloitteesta. Tavoitteena on lukutaitostrategian ja lukutaito-ohjelman avulla tukea pitkäjänteistä lukutaitotyön kehittämistä. Kansallinen lukutaitostrategia 2030 laajentaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kansallisen lukutaitofoorumin (2018) laatimia suuntaviivoja.

Lukutaitostrategiatyötä on tehty yhdessä moniammatillisen ohjausryhmän ja projektiryhmän kanssa. Toimintaa on koordinoinut Opetushallituksen Lukuliike. Strategiassa on hyödynnetty viimeaikaista tutkimustietoa monilukutaidosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kansallisen lukutaitostrategian luonnos oli Lausuntopalvelussa kommentoitavana, ja siitä annettiin sata lausuntoa. Runsas lausuntopalaute sekä korjaus- ja täydennysehdotukset on otettu monipuolisesti huomioon strategian viimeistelyssä.

Kansallinen lukutaitostrategia sisältää konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä kaikenikäisten monipuolisen lukutaidon vahvistamiseksi. Lukutaidon kehittämiseksi tarvitaan monia toimia ja tukipalveluja, joita on kehitettävä niin kansallisesti kuin paikallisestikin. Lisäksi lukutaidon ja lukutaitotyön arviointiin on tarpeen kehittää riittävät työkalut. Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteena on vahva, monipuolinen ja osallistava lukemisen kulttuuri, joka vahvistaa menestyvää Suomea ja sen kansalaisten hyvää elämää.

Strategiassa lukutaito määritellään monilukutaidoksi, joka sisältää kaikenlaisten tekstien lukemisen ja tuottamisen taidot perinteisistä kirjoitetuista teksteistä esimerkiksi audiovisuaalisiin esityksiin.

Strategian toimeenpanon kannalta tärkeitä ovat sekä resurssit että asenne, jolla lukutaitotyötä tehdään. Työn tulee olla pitkäjänteistä ja tavoitteellista kehittämistä. Tämä edellyttää systemaattista suunnittelua ja yhteistyötä yli hallintorajojen. Lukutaitostrategian toimeenpanossa on tarpeen huomioida hallitusohjelmaan kirjatut kehittämisohjelmat ja linjaukset, jotka parhaimmillaan tukevat kansallista ja paikallista lukutaitotyötä. Näitä ovat muun muassa Oikeus oppia -ohjelma, Uudet lukutaidot -ohjelma sekä Medialukutaito Suomessa – Kansalliset mediakasvatuslinjaukset (2019).

Lukutaitostrategian toimeenpanon tueksi laaditaan Kansallinen lukutaito-ohjelma 2030, jossa määritellään toimenpiteille vastuutahot ja toteuttamisen aikataulu. Lisäksi ohjelmaan sisältyy osaohjelmia, kuten Lukeva koulu, Lukeva kunta sekä Lukeva varhaiskasvatus, joiden avulla lukutaitotyötä viedään käytäntöön yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Lukutaito-ohjelmassa luodaan konkreettinen kartta, lukutaidon ekosysteemi, jossa kuvataan eri toimijoiden perustyö ja yhteistyö. Lisäksi on tärkeää, että ohjelmaan sisältyy tutkimusta ja vaikuttavuuden arviointia. Runsasta lausuntopalautetta hyödynnetään myös lukutaito-ohjelman toimeenpanossa.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)