Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Suuntaviiva 1

Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita

LUKUTAITOTYÖLLÄ JA SEN RAKENTEILLA tarkoitetaan kaikkia lukutaitoa edistäviä toimia, joita eri organisaatiot ja lukutaitotyön ammattilaiset tekevät. Lukutaidon tärkein perusta ja pohja luodaan varhaiskasvatuksessa, eri kouluasteilla sekä kirjastoissa. Lukutaitotyön ytimessä ovat lisäksi media ja kirjallisuus. Sitä vahvistavat kansalliset ja alueelliset lukutaitotyön verkostot ja eri hallinnonalojen välinen yhteistyö, työhön osoitetut resurssit ja täydennyskoulutus sekä niitä tukeva tutkimus ja ammattilaisten koulutus. Useissa järjestöissä tehdään merkittävää lukutaitotyötä. Tätä lukutaitotyön kokonaisuutta on tärkeää johtaa ja koordinoida niin kansallisella kuin paikallisella tasolla.

Kansallinen lukutaitostrategia mahdollistaa sen, että olemassa olevat lukutaitotyön rakenteet tehdään näkyviksi ja niitä vahvistetaan. Strategian avulla tuetaan kaikenikäisten monilukutaitoa. Strategia auttaa luomaan uusia kokeiluja ja toimintatapoja lukutaidon edistämiseksi kansallisesti ja paikallisesti ottamalla huomioon eri kielet, vähemmistöt ja erityisesti lukutaidon tukea tarvitsevat.

 

KESKEISET TAVOITTEET VUOTEEN 2030
  • Kehitetään ja johdetaan lukutaitotyötä kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
  • Arvioidaan ja kehitetään lukutaitotyötä sekä kaikenikäisten lukutaitoa systemaattisesti.
  • Laaditaan pysyvä kansallinen lukutaito-ohjelma, jolla edistetään lukutaitostrategian toteutumista.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)