Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukeva koulu -mallin tausta

Lukeva koulu -malli perustuu Lukuliike koulussa -pilottiin, jossa mallia testasi vuoden 2020 syksyllä 54 suomalaista perusasteen koulua.

Lukutaitotiimin perustaminen kouluissa edisti monipuolisesti lukutaitotyötä. Tiimit asettivat lukutaidolle selkeät tavoitteet ja suunnittelivat lukutaitoa edistäviä asioita yhdessä toteutettavaksi.

  • Lukemista tehtiin näkyväksi esimerkiksi lisäämällä luokkaan luettavia kirjoja ja erilaisilla lukemisen edistymistä kuvaavilla oppilastöillä koulun käytävillä tai luokkien seinillä (esim. lukutoukka, johon lisätään luettu kirja yhtenä toukan osana).
  • Lukemiseen tarjottu aika ja oppilaiden lukuinnostus lisääntyi. Lukemiselle raivattiin aikaa, kun kouluissa otettiin käyttöön esimerkiksi lukuvälitunnit ja säännölliset lukutunnit.
  • Lukutaitokoulutuksen anti koettiin pilottikouluissa hyödyllisiksi ja lukutaitotyötä kehittäväksi. Koulutusten vinkit ja menetelmät otettiin monissa kouluissa heti käyttöön.

Lukutaitotiimit asettivat pilotissa omalle toiminnalleen 1-3 tavoitetta ja 64 % kouluista ilmoitti, että tavoitteet toteutuivat joko hyvin tai jopa odotuksia paremmin.

Yhteistyö lisääntyi

Lukutaitotyön kehittämistä edisti pilottikouluissa opettajien välisen yhteistyön lisääntyminen ja tavoitteellinen suunnittelutyö. Lukutaitotiimin työ koettiin merkitykselliseksi ja vaikuttavaksi. Kehittämiskohteena mainittiin kuitenkin työaika eli mistä voisi saada lisää aikaa suunnittelutyölle. Lukeva koulu -malli pyrkii auttamaan suunnittelutyössä tarjoamalla valmiita ideoita, miten työssä voi edetä pienin askelein kohti suurempaa tavoitetta.

Yhteistyö kirjastojen kanssa lisääntyi pilotin aikana ja myös se koettiin hedelmälliseksi. Moni koulu aloitti tai lisäsi selvästi yhteistyötä pilotin aikana. Yhteistyötä kirjaston kanssa tehtiin sekä henkilöstön kanssa että oppilaiden kanssa. Lukeva koulu -malli tuleekin tarjoamaan kouluille valmiita ideoita kirjastoyhteistyön lisäämiseksi.

Lukutaidontukea onnistuttiin antamaan enemmän

Heikkojen lukijoiden tukeminen nousi pilotin saavutuksissa myös selkeästi esiin, ja monessa palautteessa kuvattiin, että tukea oli onnistuttu antamaan aiempaa enemmän. Lukeva koulu -mallin koulutuksen tulevatkin tarjoamaan lisää välineitä ja ideoita lukutaitotyöhön sekä tietoa lukemisesta.

Oppilaat mukaan suunnittelemaan lukevaa kulttuuria

Lukuliike koulussa -pilotissa havaittiin, että yhteistyö kodin, oppilaiden ja koulun johdon kanssa havaittiin tärkeäksi. Koulut tekivät yhteistyötä paikallisen median ja nuorisotyöntekijöiden kanssa, ja niistä saatiin paljon hyviä kokemuksia. Oppilaiden ottaminen mukaan suunnitteluun heti alusta alkaen koettiin erityisen tärkeäksi.

 

Lue Lukuliike koulussa -pilotin loppuraportti kokonaisuudessaan.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)