Dela

facebook icon twitter icon

Dataskyddsbeskrivning / Delgivning

Beskrivningen grundar sig på EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)

Uppdaterat 22.3.2023

Registrets namn

Läsrörelsen – Utbildningsstyrelsen

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsstyrelsen, Läsrörelsen

Adress: PB 380, 00531 Helsingfors (ingång från Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors)

E-postadress opetushallitus@oph.fi,
växel 029 533 1000, fax 029 533 1035
kirjaamo@oph.fi

Företrädare för den personuppgiftsansvariga
(kontaktperson)

Belinda Kardén, koordinator, Läsrörelsen
belinda.karden@oph.fi
tel. växel 029 533 1000

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
Jyrki Tuohela, tietosuoja@oph.fi , tel. 029 533 1000 (växel)

Syftet med behandling av personuppgifter (och rättslig grund för behandlingen)

Vi samlar information till följande register:

Läsrörelsens nyhetsbrev (på finska)
Syftet är att distribuera information om läskunnighet via ett nyhetsbrev. En person som hör till registret har alltid rätt att få sina uppgifter raderade ur registret.

Lukeva koulu och Läsande skola
Syftet med behandlingen av uppgifterna är distribution av meddelanden och material gällande Lukeva koulu och Läsande skola för finländska skolor inom grundläggande utbildning. Det är frivilligt för skolorna att delta. Skolan har alltid rätt att få sina uppgifter raderade ur registret. Informationen sparas tills programmets slut, senast till juni 2023.

Lukeva koulu / Läsande skola -meddelanden
Syftet med behandlingen av uppgifterna är distribution av meddelanden och material gällande Lukeva koulu och Läsande skola för lärare och övrig personal inom finländska skolor inom grundläggande utbildning. Personen har
alltid rätt att få sina uppgifter raderade ur registret.

Informationen behandlas enbart av registrets upprätthållare eller ansvarspersoner.

Enskilda svar används eller sprids inte officiellt och enskilda svar kan inte identifieras.

Informationen samlas via Webropol-frågeblanketter på Lukuliike.fiwebbsidorna.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är den registrerades samtycke (enligt punkt 1a i artikel 6 i dataskyddsförordningen). En person som
hör till registret har alltid rätt att få sina uppgifter raderade ur registret.

Registrets datainnehåll / kategorier av personuppgifter

Uppgifter som samlas:

Grupp 1: Lukuliike-uutiskirjeen tilaajat:
• Nimet
• Työsähköpostiosoite
• Taustaorganisaatio
• Taustayhteisön nimi
• Kunta, maakunta
• Lupa ajankohtaisen tiedon lähettämiseen Lukuliikkeestä sähköpostitse

Grupp 2: Lukeva koulu
• Koulun nimi
• Koulun osoite
• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
• Maakunta
• Kunta
• Koulumuoto
• Oppilasmäärä
• Lupa ajankohtaisen Lukeva koulu -tiedon lähettämiseen Lukuliikkeestä sähköpostitse

Grupp 3: Läsande skola
• Skolans namn
• Skolans adress
• E-postadress till kontaktperson
• Landskap
• Kommun
• Skolform
• Elevantal
• Tillstånd att skicka aktuell information gällande Läsande skola per epost från Läsrörelsen

Grupp 4: Lukeva koulu -tiedotteet
• Sähköpostiosoite
• Lupa ajankohtaisen Lukeva koulu -tiedon lähettämiseen Lukuliikkeestä sähköpostitse

Grupp 5: Läsande skola -information
• E-postadress
• Tillstånd att skicka aktuell information gällande Läsande skola per epost från Läsrörelsen

Grupp 6: Lukeva varhaiskasvatus -pilotti
• Kunta
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköposti

Grupp 7: Anmälning till kommunforum för läskunnighet 18.4.2023
• Förnamn
• Efternamn
• Titel
• Organisation
• E-post
• Specialkost

Grupp 8: Anmälning till Jag lyssnar – alltså läser jag 11.5.2023
• Förnamn
• Efternamn
• Titel
• Organisation
• E-post
• Specialkost

Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper

Uppgifterna kan endast lämnas ut i den mån den gällande lagstiftningen förpliktar och berättigar till det (21.5.1999/621) eller den registrerade samtycker till att uppgifterna lämnas ut.

Information om överföringar till tredjeländer och om skyddsåtgärder

Uppgifter överlämnas inte till länder utanför EU eller EES.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period

Uppgifterna raderas efter projektets slut.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvariga få en bekräftelse över att personuppgifter som berör den registrerade behandlas eller inte behandlas. Den personuppgiftsansvariga ska på begäran ge en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvariga utan oskäligt dröjsmål korrigerar eventuella ofullständiga eller felaktiga personuppgifter. Den registrerade ska precisera och motivera vilken uppgift som ska rättas, vilken uppgift som är den korrekta och hur den registrerade vill att uppgifterna korrigeras.

Om behandlingen av uppgifterna grundar sig på punkt 1a i artikel 6 eller punkt 2a i artikel 9 i dataskyddsförordningen, det vill säga på den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att få sina uppgifter raderade.

Den registrerade har rätt att i vissa fall begränsa behandlingen av uppgifter. Ifall personuppgifterna lämnas ut har den registrerade rätt till att den personuppgiftsansvariga meddelar mottagaren till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar som gäller behandlingen av uppgifterna. Den registrerade har rätt att få uppgifterna överförda från ett system till ett annat, om behandlingen av uppgifterna utförs automatiskt.

Begäranden som gäller användningen av rättigheterna ska tillställas registrets kontaktperson: Utbildningsstyrelsen, PB 380 , 00531 Helsingfors. Den registrerade ska till sin begäran om  granskning bifoga de uppgifter som behövs (namn och personbeteckning) för att uppgifterna i fråga ska kunna hittas.

Om det har förflutit mindre än ett år av den registrerades rätt till granskning av personuppgifterna kan den personuppgiftsansvariga ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information som begärts (artikel 12.5).

Rätten att återkalla samtycket

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke och få sina uppgifter raderade ur registret genom att kontakta den personuppgiftsansvariga.

Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där hen har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen mot dataskyddsförordningen begicks.

Information om varifrån personuppgifterna kommer och i förekommande fall huruvida de har sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor

Personer som prenumererar på ett nyhetsbrev eller har anmält sig till Lukeva koulu / Läsande skola -listan eller lukutaito-ohjelma / programmet för läskunnighet -listan har frivilligt anmält sina uppgifter.

Automatiserat beslutsfattande och behandlingen av information

Uppgifterna i registret används inte för profilering och inga beslut fattas automatiskt baserat på uppgifterna.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi