Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin 2030

Nationell läskunnighetsstrategi ska stärka arbetet för att främja läskunnighet

Utbildningsstyrelsen har tillsatt en projektgrupp och en styrgrupp för år 2021 som ska utarbeta en nationell läskunnighetsstrategi. Läskunnighetsstrategin breddar, reviderar och preciserar de tidigare riktlinjerna för det läskunnighetsfrämjande arbetet så att de utöver utvecklingen av barns och ungas läskunnighet omfattar främjandet av läskunnigheten hos människor i alla åldrar, i enlighet med kontinuerligt lärande. I strategin ingår också åtgärder på region- och kommunnivå, som ska främja de lokala strukturerna som stöder läskunnighet.

 

Vad är multilitteracitet?

Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera och värdera olika slag av texter i olika medier och miljöer. Utöver skriven text kan det också handla om t.ex. auditiva, numeriska, verbala eller visuella symbolsystem. Texterna kan tolkas och produceras t.ex. i skriven, talad, tryckt, audiovisuell eller digital form. Kompetens i multilitteracitet innebär att kunna söka, kombinera, omforma, producera, presentera och kritiskt granska information i olika former, i olika kontexter och med hjälp av olika verktyg.