Dela

facebook icon twitter icon

Bibliotekspersonal

Bibliotekspersonal

Bibliotekspersonalen är i en betydande roll i arbetet för att främja läskunnighet och läsning. De är experter på läsning och de erbjuder information och vägledning för var och en i frågor som berör läsning. Därtill förmedlar de information om evenemang, projekt och verksamhet som har med läskunnighet att göra.

Bibliotekslagen betonar en mångsidig läskunnighet, befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, demokrati, tillgång till information samt möjligheter till livslångt lärande.

Hur kan bibliotekspersonalen stödja multilitteracitet?

I läroplanen för den grundläggande utbildningen är multilitteracitet en av de sju kompetenser som lyfts fram. Med multilitteracitet avses förmåga att tolka och producera olika slag av texter. Utöver skriven text kan det också handla om t.ex. auditiva, numeriska, verbala eller visuella symbolsystem. Bibliotekspersonal har möjlighet att påverka på hur barnet uppfattar läsning. Barnet bör erbjudas mångsidigt material och uppmuntras till att delta i den verksamhet biblioteken erbjuder.

På den här sidan finns exempel på samarbete mellan skola och bibliotek samt en lista på aktuella projekt och satsningar inom läsfrämjande arbete.

Läs mer om multilitteracitet i vår vokabulär (LÄNK) och på  MOI-utvecklingsprogrammets sidor

 

Källa: (Lag om allmänna bibliotek 1492/2016).

 

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi