Dela

facebook icon twitter icon

Hur tar jag läskunnighet i beaktande i undervisningen?

Vad bör lärare veta om multilitteracitet?

De nya läroplansgrunderna betonar mångsidig kompetens, som består av flera delområden. Ett av målen för mångsidig kompetens är multilitteracitet, som avser förmågan att tolka och producera olika slag av texter. Utöver skriven text kan det också handla om t.ex. auditiva, numeriska, verbala eller visuella symbolsystem. Läskunnighet behövs inom alla ämnen, enligt målen för mångsidig kompetens. Kompetenserna i läroplanen är inte bundna till enskilda läroämnen och erbjuder möjligheter för olika former av ämnesövergripande samarbete.

I läroplanen för den grundläggande utbildningen är multilitteracitet en av de sju kompetenser som lyfts fram. (LP 2014)
I läroplanesgrunderna för den grundläggande utbildningen är multilitteracitet en av de sju delområdena inom mångsidig kompetens. (LP 2014)

 

Hur prata med elever om läsning och läskunnighet?

Multilitteracitet kan förklaras som att vi kan läsa texter, bilder eller t.ex. andra människor. Vi kan tolka, producera och värdera olika slag av texter i olika medier och miljöer.

Man kan närma sig begreppet läskunnighet ur olika synvinklar, t.ex. jämlikhet, välmående eller nöje. Läskunnighet gör människan delaktig i samhället. Information ökar möjligheterna för individen att påverka och förstå sin omvärld samt utvecklar kommunikationen mellan människor. Skönlitterära texter och berättelser utvecklar fantasiförmågan och empatiförmågan samt ökar välmåendet. De öppnar portar till nya världar. Läskunnighet behövs också i vardagen: senast i vuxenlivet behöver man förstå olika avtal och andra papper för att klara sig.

Helsingfors Universitets utvecklingsprogram Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) öppnar upp begreppet multilitteracitet på sina webbsidor och erbjuder också mångsidigt material. Läs mer om multilitteracitet

Bekanta dig också med Utbildningsstyrelsens publikation Multilitteracitet – Upptäck och utveckla din kompetens. Handboken ger många konkreta tips på hur man kan jobba med multilitteracitet i skolan. Publikationen fokuserar på den grundläggande utbildningen, men kan vara till nytta och inspiration för alla pedagoger.

Multilitteracitet – Upptäck och utveckla din kompetens -publikationen kan du ladda ned gratis här.

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi