Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

02.03.2023

Hur går det med det nationella programmet för läskunnighet?

Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 som koordineras av Utbildningsstyrelsen publicerades i november 2021. Den nationella läskunnighetsstrategin och läskunnighetsprogrammet som baserar sig på den är verktyg som stöder yrkespersoner som arbetar med läskunnighet i planeringen av sitt arbete. Hur har implementeringen av läskunnighetsstrategin framskridit och vilka är de följande stegen i läskunnighetsprogrammet?

Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 utarbetades i första hand för de instanser som utför läskunnighetsarbete. Strategins centrala mål är ett långsiktigt och konsekvent nationellt, regionalt och lokalt läskunnighetsarbete. I publikationen fastställs de strategiska riktlinjerna och det ges förslag på åtgärder för att genomföra dem. Målet är att främja läslusten samt stärka läskunnighetsarbetets strukturer, multilitteraciteten och yrkespersonalens multilitteracitetskompetens.

Efter att strategin publicerades har Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen främjat läskunnighetsarbetet med sina egna delprogram.

År 2022 lanserade Läsrörelsen modellen En läsande skola som stöder läskunnighetsarbetet inom den grundläggande utbildningen och ordnade 21 webbinarier som stöd för den. Utifrån den nationella läskunnighetsstrategin publicerades lättlästa versioner på finska, svenska, enaresamiska, skoltsamiska och romani. Som stöd för implementeringen av läskunnighetsstrategin delades fyra separata statsunderstöd ut, vars sammanlagda belopp var över 1,1 miljoner euro. Med statsunderstöden finansierades 16 läskunnighetsprojekt.

Under 2023 fortsätter Utbildningsstyrelsens läskunnighetsarbete med ett pilotprojekt enligt modellen En läsande småbarnspedagogik. I pilotprojektet deltar 27 enheter eller grupper inom småbarnspedagogik runtom i landet. Material- och utbildningspaketet som främjar läskultur och multilitteracitet inom småbarnspedagogiken grundar sig på modellen En läsande skola. Utifrån pilotprojektet publiceras senare en modell som planeras tas i allmänt bruk på samma sätt som En läsande skola-materialet.

Läsrörelsen har också fortsatt att bearbeta En läsande skola-modellen. Under våren publiceras ett verktyg för utvärdering av skolornas läskunnighetsarbete. Verktyget har planerats i samarbete med Niilo Mäki-institutet. I anslutning till En läsande skola-modellen publiceras senare under våren 2023 tilläggsmaterial om språkmedveten undervisning och multilitteracitet på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Tyngdpunkten för innevarande år ligger på att fortsätta nätverksarbetet En läsande kommun och stärka det läskunnighetsarbete som utförs i kommunerna. Utbildningsstyrelsen håller 18.4.2023 ett kommunforum för läskunnighet som riktar sig till kommunorganisationernas anställda och förtroendevalda samt till alla som är intresserade av kommunernas läskunnighetsarbete. Seminariet samlar experter med olika perspektiv på läskunnighet. I föredragen under det avgiftsfria evenemanget får du information och tips för läskunnighetsarbetet i såväl stora som mindre kommuner. Seminariet kan följas på distans via Bibliotekskanalen.

Under 2023 preciseras läskunnighetsprogrammet som grundar sig på den nationella läskunnighetsstrategin i ett mångprofessionellt samarbete. I utformningen av läskunnighetsprogrammet beaktas till exempel barns och ungas läskunnighet som studerar finska som andra språk samt andra aktuella frågor som gäller finländarnas inlärnings- och kompetensnivå.

Läsrörelsens kommunikationskanaler tystnar under våren. I fortsättningen informeras om arbetets framskridande via Utbildningsstyrelsens officiella kommunikationskanaler på webben och i sociala medier. Arbetet för att främja multilitteraciteten, som sedan 2018 kallas Läsrörelsen, kommer att fokusera på genomförandet av den nationella läskunnighetsstrategin och -programmet samt på delprogrammen En läsande skola, En läsande kommun och En läsande småbarnspedagogik.

Läs mera:

Kommunforum för läskunnighet 

Läskunnighetsfrämjande arbete och språkmedveten undervisning främjar bättre inlärningsresultat och en höjning av kompetensnivån.

Nationella läskunnighetsstrategin 

Läskunnighetsstrategin på lätt svenska

 

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi