Dela

facebook icon twitter icon

Läsrörelsen

Läsrörelsen för barns och ungas läskunnighet och multilitteracitet

Läsrörelsen är ett fortlöpande program som är inskrivet i regeringsprogrammet och vars syfte är att främja läskunnigheten i vårt land, med barnen och de unga i spetsen. Läsrörelsen strävar efter att bredda begreppet läskunnighet och lyfta fram multilitteracitet och flerspråkighet.

På den här sidan presenteras vad Läsrörelsen är och vad den gör. Längst nere på sidan kan du ladda Läsrörelsens broschyr och logon. I slutet på sidan hittar du också en ordlista om läskunnighet, som kan vara bra att ha då du använder våra sidor.

Hur och varför föddes Läsrörelsen?

Finland har sedan början av årtusendet legat i topp i undersökningar som mäter läskunnighet. Finländska unga utmärker sig med sin höga kunskapsnivå inom alla elevgrupper. Antalet elever med svaga läsfärdigheter har ändå ökat och antalet elever med utmärkta färdigheter är färre. Hos personer under 25 år är nivån på läskunnigheten lägre än för drygt tio år sedan.

Läsrörelsen fick sin början år 2017, då undervisnings- och kulturministeriet tillsatte ett nationellt läskunnighetsforum bestående av sakkunniga inom läskunnighet. Syftet med läskunnighetsforumet var att ta fram lösningar som ska förbättra läskunnigheten bland barn och unga och väcka deras läslust. Här föddes tanken om Läsrörelsen, för vilken läskunnighetsforumet tog fram fyra riktlinjer:

  • Vi inspirerar barn och unga till att läsa
  • Uppväxtgemenskaper stöder läsandet
  • Vi satsar på kompetens och tätare samarbete
  • Vi skapar strukturer som främjar läsandet

I början av 2019 anställes två koordinatorer för Läsrörelsen och Läsrörelsens hemvist blev Utbildningsstyrelsen. Koordinatorerna har i uppgift att samordna arbetet med att genomföra riktlinjerna. Läsrörelsen nämns i regeringsprogrammet för 2019 i punkt ”3.7.1 Kultur, ungdom, idrott och motion”. Läsrörelsens verksamhet följs upp av en mångprofessionell referensgrupp, vars ordförande är författaren Juha Itkonen.

Läsrörelsen lanserades med kampanjen Läsrörelsen i skolan, som innehöll event, författarbesök och verkstäder i cirka 200 skolor runtom i Finland. Kampanjen producerade också material som stöd för läsningen. Materialet hittar du i vår materialbank. Slutrapporten för kampanjen Läsrörelsen i skolan finns längst nere på sidan.

Läsrörelsen i skolan slutrapport

Läsrörelsen påträffas runtom i Finland på mässor, evenemang och tillställningar som berör läskunnighet. Därtill medverkar Läsrörelsen i olika samarbetsnätverk samt planerar evenemang och utbildningar tillsammans med olika aktörer för olika målgrupper.

Läsrörelsen fungerar nationellt både på svenska och på finska (Lukuliike).

 

Vad är Läsrörelsens budskap?

Läsrörelsen betonar en mångsidig läskunnighet, som inte begränsas endast till en form av text. Ny teknologi gör att vardagen, arbetet och oundvikligen också sättet att läsa förändras. Begreppet läskunnighet har blivit mera omfattande och numera talar man om multilitteracitet. Det innebär att man kan tolka och kritiskt bedöma det man läst, samt att man kan leva sig in i det man läser. Multilitteracitet innebär också förmågan att producera olika texter. Det handlar om att kunna ta till sig och förmedla information, att identifiera känslor och att förstå hur språket används samt att förstå språkliga sammanhang.

En mångsidig läskunnighet är grunden för allt lärande. Läskunnighet är nyckeln till självkännedom, till att hitta sina starka sidor samt till att utveckla sin kreativitet och sociala kompetens. Den ligger till grund för vår förmåga att utveckla oss själva och aktivt delta i samhället. Läskunnighet är sinnets superkraft.

Den här webbplatsen riktar sig till dig som är intresserad av läsning eller som är sakkunnig inom läskunnighet. På sidorna hittar du information och material kring läsning och läskunnighet samt verktyg för att inspireras eller inspirera andra till läsning. Välkommen att läsa!

Läsrörelsen i skolan slutrapport

 Ladda Läsrörelsens broschyr och logon här

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi