Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

24.01.2022

Läsrörelsen delade ut en miljon euro i understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland barn, unga och vuxna

Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen utlyste i slutet av år 2021 ett statsunderstöd till ett belopp av 1 000 000 euro för projekt som stärker läskunnigheten bland barn, unga och vuxna. Totalt 15 projekt beviljades understöd: 13 finskspråkiga och två svenskspråkiga. Även de samiska språken tas i beaktande i projekten som beviljats understöd.

Totalt 82 ansökningar lämnades in, och det sammanlagda stödbeloppet som ansökningarna omfattar var över sex miljoner euro.

Med verksamhetsunderstödet finansieras projekt, vars syfte är att främja genomförandet av Läsrörelsens riktlinjer De reviderade riktlinjerna är följande: vi skapar strukturer för läsfrämjande arbete, vi stärker kompetensen om läskunnighet, vi inspirerar till läsning.

Projekten som finansieras med understödet strävar efter att finna nya sätt att i samarbete med olika aktörer främja barns, ungas och vuxna läskunnighet, eller stärka redan fungerande verksamhetssätt.

Projekten som beviljats understöd täcker geografiskt en stor del av Finland: de fungerar bland annat i Norra Savolax, Lappland, Birkaland, Egentliga Finland och Nyland. En stor del av projekten når ut både till barn, unga och vuxna.

Med de understöd som Läsrörelsen delar ut utvecklas bland annat samarbetet mellan rådgivning och bibliotek, skapas bokcirklar för lättläst litteratur, sätts upp flera Tamburbibliotek, utreds kopplingen mellan ungas multilitteracitet, mediekunskaper och välmående samt utvecklas den digitala lärmiljön Läsväskan.

Projekten som beviljats understöd

 • Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry, Ylä-Savon lukuvillihtijät – Lukukipinöitä ja sanansäilää maaseudulle
 • Inarin kunta, Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli
 • Kehitysvammaliitto ry / Selkokeskus, Lukuiloa kaikille lukijoille ‒ selkokirjat lukutaidon tukena
 • Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry, Lukemo-sivuston ylläpito ja kehittäminen ja kansallisen lukudiplomisovelluksen suunnittelu
 • Lohjan kaupunki, Lohja Lukee! Lohja läser!
 • Lukukeskus, Lue lapselle
 • Lukulaukku Oy Ab, Läsväskan
 • Mediakasvatusseura ry, Monilukutaito hyvinvoinnin tukena
 • Nuoren Voiman Liitto, Sanapajat/wordshop ja Nutakirjastot
 • Porvoon kaupunki, Kuntien lukevat yhteisöt
 • Seinäjoen kaupunki, Eteläpohjalainen lukutaitohanke 14 kunnan alueella
 • Sydkustens landskapsförbund r.f., Rätt bok på rätt plats
 • Turun kaupunki, Faksista jodeliin: mediataitoja toiselle asteelle
 • Tyrnävän kunta, Perhelukeminen ja lukutaito-osaaminen lentoon
 • Äidinkielen opettajain liitto ry, Yläkoulun Nuori Aleksis

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi