Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

25.04.2022

Läsrörelsen delar ut en miljon euro för att stärka kommunernas läsfrämjande arbete

Läsrörelsens nätverk inom En läsande kommun får fortsättning då ett understöd delas ut för det kommunala nätverksarbetet för åren 2022 -2023. Syftet med Läsrörelsens understöd är att i verksamheten på kommunnivå främja genomförandet av riktlinjerna som dragits upp i Nationella läskunnighetsstrategin 2030.
Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 25.4.2022 och avslutas 6.6.2022 klockan 16.15.

Nätverken inom En läsande kommun fungerar i samarbete med kommunens basverksamhet

I verksamheten som understöds strävas efter att finna nya sätt att främja läskunnigheten bland barn, unga eller vuxna. I verksamheten kan vidareutvecklas redan befintliga strukturer eller modeller eller skapas nya modeller för läsfrämjande samarbete mellan kommuner och olika förvaltningsområden.

Det är viktigt att knyta verksamheten till kommunens basverksamhet, såsom basverksamheten som stöder läskunnighet i skolorna och inom småbarnspedagogiken samt vid biblioteken. Projekten uppmanas att samarbeta även med samarbetsparter utanför kommunnätverket. Läsning och arbete för att främja läskunnighet synliggörs som en del av verksamheten på kommunnivå.

Verksamheten kan koordineras av till exempel ungdoms-, kultur- eller bildningstjänsterna eller av en annan av kommunen godkänd samarbetspart tillsammans med kommun-nätverket. Understöd kan beviljas för ett kommun-nätverk som består av minst fem kommuner. Som ansökare kan fungera en kommun eller en samkommun.

 

Läskunnigheten kan stärkas i alla åldersgrupper, och målgruppens behov bör tas i beaktande 

Den målgrupp eller de målgrupper som valts för projektet har valts behovsinriktat. Som målgrupp kan fungera till exempel olika språkgrupper eller personer som behöver särskilt stöd för sin läskunnighet.

Med understödet är det möjligt att anskaffa aktuell, flerspråkig fack- eller skönlitteratur, digitala tjänster eller andra läskunnighetsmaterial för att stärka målgruppen/målgruppernas läskunnighet. För målgruppen/målgrupperna kan behovsbaserat planeras och förverkligas läsfrämjande arbete eller verksamhet enligt de åtgärder som nämns i nationella läskunnighetsstrategin.

Användningstiden för understödet är fram till den 31.12.2023.

För mera information

Läs mera på: https://www.oph.fi/sv/funding/lasrorelsens-verksamhetsunderstod-2022-natverk-inom-en-lasande-kommun

Direkt länk till ansökningsblanketten: https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/382/?lang=sv

 

För ytterligare information

Koordinator, Läsrörelsen, Belinda Kardén, 029 533 1827

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi