Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

04.10.2021

Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland barn, unga och vuxna

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av 1 000 000euro för främjande av projekt som stärker läskunnigheten bland barn, unga och vuxna i Finland.

Syftet med verksamhetsunderstödet är att främja genomförandet av Läsrörelsens riktlinjer genom nätverksarbete och implementering av riktlinjerna i praktiken. De reviderade riktlinjerna är följande: vi skapar strukturer för läsfrämjande arbete, vi stärker kompetensen om läskunnighet, vi inspirerar till läsning.

Projekt som finansieras med understödet ska sträva efter att finna nya sätt att i samarbete med olika aktörer främja barns, ungas och vuxna läskunnighet, eller stärka redan fungerande verksamhetssätt. Målet för projektet ska vara att uppnå en systemisk förändring, som syns i form av tydligare gemensamma mål och åtgärder över förvaltnings- och kommungränserna.

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att

  • främja strukturer för läskunnighet, stärka kompetensen om läskunnighet eller inspirera till läsning
  • ta fram, förankra och etablera konkreta åtgärderna som stöder läskunnighet
  • utveckla och sprida nya lösningar som främjar läskunnighet, eller vidareutveckla fungerande modeller
  • verksamheten drar nytta av samarbete och skapar nätverk
  • verksamheten kopplas samman till en del av kontinuerligt läsfrämjande arbete och samarbetsnätverk

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 1.10.2021 kl. 12 och avslutas 18.11.2021

Noggrannare information och länkar till ansökningsblanketten finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen: https://www.oph.fi/sv/funding/lasrorelsens-verksamhetsunderstod-2021-framjande-av-barns-ungas-och-vuxnas-laskunnighet

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi