Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

14.05.2020

Läsrörelsen öppnade två statsunderstöd för att utveckla läskunnighet

Vi utvidgar vår verksamhet genom att öppna två ansökningshelheter för statsunderstöd för att främja läskunnigheten. Syftet med statsunderstöden är att arbetet för att främja läskunnigheten bättre ska kunna integreras som en del av kommunernas och gemenskapernas verksamhet, samt att utveckla samarbetet mellan olika aktörer.

Läsrörelsen stärker implementeringen av de riktlinjer  som undervisnings- och kulturministeriets Läskunnighetsforum har fastställt, genom att dela ut statsunderstöd. Statsunderstöden finns publicerade på Utbildningsstyrelsens webbsidor (länk längst ned på sidan). Finansiering beviljas till ett belopp av sammanlagt 1 125 000 euro, och ansökningstiden pågår mellan den 14 maj och den 27 augusti 2020.

Inom ansökningshelhet 1 är målet att verkställa programmet En läsande kommun, utse en läsagent för varje nätverk samt att genomföra konkret arbete för att främja läskunnigheten, till exempel genom att i samarbete med olika aktörer ordna evenemang och utveckla material som berör läskunnighet. Nätverkets läsagent ska främja samarbetet mellan regionens kommuner, samt kartlägga och utveckla regionala och lokala strukturer för att främja läskunnigheten över förvaltningsgränserna. Finansieringen kan sökas av kommuner och samkommuner.

Inom ansökningshelhet 2 finansieras projekt som strävar efter att stärka läskunnigheten bland unga och vuxna genom att engagera och involvera dem i samhället och genom att förebygga marginalisering. Finansieringen kan sökas av kommuner, samkommuner, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Goda och mångsidiga läs- och skrivfärdigheter är grunden för allt lärande och för att man ska klara sig i samhället samt centrala färdigheter såväl för studier som för arbetsliv. Läskunnighet och läsintresse hänger också starkt samman med utvecklingen av multilitteraciteten som en del av allt lärande. Forskning visar att de regionala skillnaderna har ökat och att antalet svaga läsare också stigit. Det här medför en ökad risk för marginalisering inom studierna, i arbetslivet eller i samhället i övrigt.

Med verksamheten som finansieras med statsunderstöd strävar man efter att finna nya sätt att främja läskunnighet i samarbete med kommunala och regionala aktörer. Målet är att uppnå en systemisk förändring, som ska synas i form av tydligare gemensamma mål och åtgärder över förvaltnings- och kommungränserna.

Läsrörelsen har flera pågående program och insatser med vilka man strävar efter att främja läskunnigheten på nationell nivå och med beaktande av olika målgrupper. Pilotprojektet Lukuliike koulussa (finskspråkigt projekt) som inleddes på våren har som mål att nå ut till lärare och elever, och med hjälp av statsunderstödsprocessen vill man utvidga Läsrörelsens verksamhetsområde så att man utöver bildnings- och kultursektorn även når ut till bland annat fritidsverksamhet och socialtjänster.

Delta i sociala medier med nyckelorden #läsrörelsen, #lukuliike, #lukuliikekoulussa

 

Ytterligare information:

koordinator Belinda Kardén, tfn 029 533 1827
koordinator Pia Lumme, tfn 029 533 1809 (finskspråkiga Lukuliike)

assistent Johanna Osváth, tfn 029 533 1876
undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688
undervisningsrådet Minna Harmanen, tfn 029 533 1481

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Länkar till ansökningarna:

Ansökan 1 https://www.oph.fi/sv/funding/lasrorelsens-verksamhetsunderstod-ansokan-1-en-lasande-kommun-natverk

Ansökan 2 https://www.oph.fi/sv/funding/lasrorelsens-verksamhetsunderstod-ansokan-2-ungas-och-vuxnas-laskunnighet

 

 

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi