Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

30.11.2020

Mall för samarbetsavtal mellan den grundläggande utbildningen och det allmänna biblioteket

En avtalsmodell som stödjer samarbetet mellan skola och bibliotek har utarbetats. Avtalet möjliggör att  samtliga elever inom den grundläggande utbildningen får tillgång till biblioteksservice och stöd för multilitteracitet på lika villkor.

Avtalsmodellen innehåller ett principavtal, definierar samarbetets miniminivå, beskriver mål och innehåll för den årskursvisa verksamheten och berättar om olika samarbetsformer mellan skola och bibliotek.

Den nya avtalsmodellen ska lätt kunna modifieras av kommunerna för att kunna sluta egna avtal och årsplaner mellan skola och bibliotek. Avtalsmodellen baserar sig på Bibliotekslagen (1492/20161-20§) och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (LP2016) och meningen är att avtalsmodellen uppdateras årligen.

Det skriftliga avtalet möjliggör att  samtliga elever inom den grundläggande utbildningen får tillgång till biblioteksservice och stöd för multilitteracitet på lika villkor.

“Det viktigaste är inte vilken grund eller modell man använder, men samarbetet mellan skola och bibliotek borde i hela landet bli mera jämlikt, biblioteket ska främja läsning och litteratur, erbjuda informationstjänster, handledning och stöd vid informationssökning och -hantering samt främja en mångsidig läskunnighet för barn och unga” konstaterar Mervi Heikkilä, utvecklingschef vid Seinäjoki Stadsbibliotek.

Avtalsmodellen har jobbats fram vid Seinäjoki Stadsbiblioteks riksomfattande specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet i samarbete med bland annat Läsrörelsen och andra aktörer inom skola och den grundläggande utbildningen.

 

 

Tilläggsuppgifter:

Mervi Heikkilä, mervi.heikkila@seinajoki.fi; 050 432 4090
Anna-Maija Koskimies, anna-maija.koskimies@vaasa.fi; 040 6476995
Lena Sågfors, lena.sagfors@kronoby.fi

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi