Dela

facebook icon twitter icon

Bakgrund och mål

Det nationella läskunnighetsprogrammet 2030 grundar sig på den nationella läskunnighetsstrategin och på verkställandet av strategin både på nationell och på lokal nivå. När programmet genomförs strävar man efter att beakta läsare i alla åldrar och utgångspunkten är att främja läskunnigheten. Strategin utgår från begreppet multilitteracitet.

Bakgrund 

Det nationella läskunnighetsprogrammet grundar sig på den Nationella läskunnighetsstrategin 2030, som färdigställdes hösten 2021. I programmet ingår bl.a. att genomföra programmen En läsande kommun, En läsande skola och En läsande småbarnspedagogik.

 

Mål för det nationella läskunnighetsprogrammet: 

Det nationella läskunnighetsprogrammet grundar sig på den nationella läskunnighetsstrategin. I arbetet med strategin fastställdes riktlinjerna för läskunnighet och de vägledande åtgärderna för läskunnighetsarbetets riktlinjer fram till 2030.

Riktlinjerna är: 

 1. Vi skapar och stärker strukturerna för det läsfrämjande arbetet
 2. Vi stärker kompentens vad gäller multilitteracitet
 3. Vi inspirerar till läsning och gör läskunnigheten mer mångsidig

 

Konkreta mål för arbetet i läskunnighetsprogrammet: 

 • vi fastställer de ansvariga instanserna, noggrannare tidtabell och innehåll för respektive riktlinje.
 • genom delprogrammen, som programmen En läsande skola, En läsande kommun och pilotprojektet En läsande småbarnspedagogik, främjar vi genomförandet av målen i den nationella läskunnighetsstrategin tillsammans med lokala aktörer.
 • vi skapar en karta som beskriver olika aktörers grundarbete och eventuellt samarbete.
 • vi undersöker och reder ut vilka verktyg som används för att bedöma och stöda läskunnigheten i alla åldrar.
 • vi skapar, kartlägger nationella indikatorer för att bedöma läskunnighetsarbetets effektivitet.
 • vi tar fram gemensamma mål tillsammans med nationella utvecklingsprogram: kontinuerligt lärande, integrationsprogram, utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, programmet Utbildning för alla osv.
 • vi konkretisera vad det innebär att vara multilitterär som barn –  ung – vuxen.
 • vi sprider information om nyttan med läskunnighet, dess betydelse och om läskunnighetsarbetet.

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi