Dela

facebook icon twitter icon

Nationella läskunnighetsstrategin 2030

På initiativ av riksdagens kulturutskott började man under hösten 2020 bereda en nationell läskunnighetsstrategi. Målet är att med hjälp av läskunnighetsstrategin och programmet för läskunnighet stöda en långsiktig utveckling av det läsfrämjande arbetet. Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 utvidgar riktlinjerna som utarbetats av undervisnings- och kulturministeriets nationella läskunnighetsforum (2018). 

Arbetet med läskunnighetsstrategin har gjorts tillsammans med en mångprofessionell styrgrupp och en projektgrupp. Verksamheten har samordnats av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen. I strategin har man utnyttjat senaste forskningsdata om multilitteracitet och faktorer som påverkar den. Utkastet till den nationella läskunnighetsstrategin kunde kommenteras i utlåtandetjänsten och hundra utlåtanden lämnades in. Den omfattande utlåtanderesponsen samt korrigerings- och kompletteringsförslagen har beaktats på ett mångsidigt sätt när strategin färdigställts.

Nationella läskunnighetsstrategin innehåller konkreta mål och åtgärder för att stärka en mångsidig läskunnighet hos personer i alla åldrar. För att utveckla läskunnigheten behövs många åtgärder och stödtjänster som måste utvecklas såväl nationellt som lokalt. Dessutom är det nödvändigt att utveckla tillräckliga verktyg för att bedöma läskunnigheten och läskunnighetsarbetet. Målet med den nationella läskunnighetsstrategin är en stark, mångsidig och inkluderande läskultur som stärker ett framgångsrikt Finland och ett bra liv för dess medborgare. I strategin definieras läskunnighet som multilitteracitet, som omfattar förmåga att läsa och producera alla slags texter, från traditionella skrivna texter till exempelvis audiovisuella framställningar.

Med tanke på verkställandet av strategin är både resurserna och attityden bakom läskunnighetsarbetet viktiga. Utvecklingsarbetet ska vara långsiktigt och målinriktat. Detta förutsätter systematisk planering och samarbete över förvaltningsgränserna. Vid verkställandet av läskunnighetsstrategin är det nödvändigt att beakta regeringsprogrammets utvecklingsprogram och riktlinjer, som i bästa fall stöder det nationella och lokala läskunnighetsarbetet. Dessa är bland annat programmet Utbildning för alla, programmet Nylitteracitet samt Mediekunskap i Finland – Nationella riktlinjer för mediefostran (2019).

Som stöd för verkställandet av läskunnighetsstrategin utarbetas det nationella programmet för läskunnighet 2030, där de ansvariga instanserna för åtgärderna och tidtabellen för genomförandet fastställs enligt riktlinjerna. I programmet ingår dessutom delprogram, såsom Läsande skola, En läsande kommun samt En läsande småbarnspedagogik, med vilka läskunnighetsarbetet genomförs i praktiken tillsammans med lokala aktörer.

I läskunnighetsprogrammet skapas en konkret karta, ett ekosystem för läskunnighet, där olika aktörers grundläggande arbete och samarbete beskrivs. Dessutom är det viktigt att programmet omfattar forskning och utvärdering av effekterna. Den rikliga utlåtanderesponsen utnyttjas också i verkställandet av läskunnighetsprogrammet.

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi