Dela

facebook icon twitter icon

Bakgrund till Läsande skola -modellen

Modellen Läsande skola grundar sig på pilotprojektet Läsrörelsen i skolan, där modellen testades av 54 finskspråkiga grundskolor under hösten 2020.

Att grunda ett läskunnighetsteam i skolorna främjade läskunnighetsarbetet på ett mångsidigt sätt. Teamen ställde upp tydliga mål för läskunnigheten och planerade åtgärder som främjar läskunnigheten som ska genomföras tillsammans.

  • Läsningen synliggjordes till exempel genom att lägga till böcker som kan läsas i klassen och genom olika elevarbeten som beskriver läsandets framskridande i skolans korridorer eller på klassens väggar (t.ex. en bokmal till vilken man lägger till varje bok som lästs för att göra malen längre).
  • Tiden som erbjuds för läsning och elevernas läsentusiasm ökade. Man röjde tid för läsning när man tog i bruk till exempel läsraster och regelbundna lästimmar i skolorna.
  • I pilotprojektets skolor upplevdes det att läskunnighetsföreläsningarna var nyttiga och utvecklade läskunnighetsarbetet. Föreläsningarnas tips och metoder togs genast i bruk i många skolor.

I pilotprojektet ställde läskunnighetsteamen upp 1–3 mål för sin egen verksamhet, och 64 procent av skolorna meddelade att målen uppnåddes antingen bra eller till och med bättre än förväntat.

Ökat samarbete

Enligt pilotprojektets skolor främjade det ökade samarbetet mellan lärarna och det målinriktade planeringsarbetet utvecklingen av läskunnighetsarbetet i skolorna. Läskunnighetsteamets arbete upplevdes som betydelsefullt och verkningsfullt. Som utvecklingsobjekt nämndes dock arbetstiden, d.v.s. hur man kunde få mer tid för planeringsarbetet. Läsande skola-modellen strävar efter att hjälpa i planeringsarbetet genom att erbjuda färdiga idéer om hur arbetet kan framskrida med små steg mot ett större mål.

Samarbetet med biblioteken ökade under pilotprojektet, och även det upplevdes som fruktbart. Många skolor inledde eller ökade samarbetet tydligt under pilotprojektet. Man samarbetade med biblioteket både med personalen och med eleverna. Läsande skola-modellen kommer därför att erbjuda skolorna färdiga idéer för att öka bibliotekssamarbetet.

Mera stöd till svaga läsare

Stödet till svaga läsare lyftes också tydligt fram bland pilotprojektets resultat, och i mångas respons beskrevs att man lyckats ge mer stöd än tidigare. Föreläsningarna i Läsande skola-modellen kommer också att erbjuda fler redskap och idéer för läskunnighetsarbetet samt information om läsning.

Eleverna med i planeringen av en läsande kultur

I pilotprojektet Läsrörelsen i skolan observerades att samarbetet med hemmet, eleverna och skolans ledning var viktigt. Skolorna samarbetade med lokala medier och ungdomsarbetare och fick många goda erfarenheter av detta. Det upplevdes som särskilt viktigt att eleverna inkluderas i planeringen genast från början.

 

Här kan du läsa hela slutrapporten för Lukuliike koulussa -piloten.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi