Dela

facebook icon twitter icon

Multilitteracitet som mål

Var och en av oss tolkar och producerar olika texter dagligen i vardagliga situationer i skolan, arbetet och hobbyer. Vi arbetar med texter på olika sätt när vi läser eller tittar på nyheter, lyssnar på ljudböcker eller podcaster, skriver eller spelar in snabbmeddelanden. Läsning och produktion av texter förutsätter multilitteracitet, det vill säga förmåga att läsa, förstå och tolka samt skriva och producera mångsidiga texter i olika miljöer och med olika redskap.

Multilitteracitet är en beredskap att arbeta med texter i olika situationer och att utnyttja sätt att läsa som lämpar sig för olika situationer. Man lär sig multilitteracitet i gemenskaper och i växelverkan med andra.

Begreppet multilitteracitet omfattar alla former av läskunnighet, från traditionell läs- och skrivförmåga till exempelvis medieläskunnighet samt visuell läskunnighet och dataläskunnighet. Multilitteracitet bygger på tanken om att alla former av läskunnighet är lika värdefulla och nödvändiga. Multilitteracitet ger förmåga att fungera i dagens samhälle och förebygger marginalisering.

I vårt samhälle har de skrivna texterna en särställning inom till exempel utbildning, förvaltning, rättshandlingar och hälso- och sjukvård. Därför är en god läs- och skrivförmåga vad gäller skrivna texter en förutsättning för delaktighet i samhället, och att möjliggöra detta för alla är en central uppgift för samhället. En god grundläggande läskunnighet och skrivförmåga är nyckelfärdigheter i många situationer, både i vardagen, lärandet och arbetet. Förmågan att läsa långa texter och litteratur har ett samband med det individuella välbefinnandet, och undersökningar visar att särskilt förmågan att läsa skönlitteratur korrelerar med goda inlärningsresultat.

I multilitteraciteten ingår förmågan att kritiskt granska texters innehåll, det vill säga bedöma deras tillförlitlighet, ursprung och uttryckssätt. Till multilitteraciteten hör att förstå textens kontext: texten har alltid en författare, ett sammanhang och mål som påverkar dess innehåll och uttrycksformer. Multilitteraciteten utgår från tanken att texter och hanteringen av dem är gemensam och flerspråkig. Flerspråkighet kan förstås på två sätt: Å ena sidan handlar det om olika språk, såsom svenska, engelska eller arabiska, som många använder parallellt och överlappande i sin vardag. Å andra sidan innebär flerspråkighet olika former av samma språk, såsom dialekter, språkformer som används i olika situationer eller branschspecifika språk.

Multilitteraciteten baserar sig på en bred textuppfattning. Enligt den är texterna inte enbart skrivna, utan de utnyttjar talat språk och ljud, bilder och grafiska element, videobild och rörelse. Texter kan också vara en kombination av olika uttryckssätt. Allt fler texter publiceras och läses i digitala miljöer där multilitteracitet utvecklas parallellt med digitala färdigheter.

Multilitteraciteten kan utvecklas under hela livet i olika vardagliga situationer och gemenskaper. Delområdena i multilitteracitet utvecklas parallellt och deras förhållande kan variera i olika åldrar: barns bildläskunnighet utvecklas tidigt och unga kan vara bra på att läsa spel, men förmågan att tolka och producera skrivna texter kräver långsiktig övning. Redan med små barn kan man föra en utvärderande diskussion om målen och uttryckssätten i olika typer av texter.

Småbarnspedagogiken och utbildningen har en nyckelroll i undervisningen och fördjupningen av multilitteracitet, särskilt läs- och skrivfärdigheterna. Språkmedvetenhet, det vill säga förståelse för språkens och olika uttrycksformers inverkan på hur texternas betydelse utformas, stöder utvecklingen av multilitteraciteten. I skolan utgör lärandet av språket inom olika ämnesområden kärnan i språkmedvetenheten. Detta innebär en förståelse av att det ställs andra krav på läskunnigheten när man läser och skriver texter i historia än till exempel i fysik. Det ger en grund för språkmedvetenheten även i andra språkanvändningssituationer. Språkmedvetenhet innebär på ett bredare plan också att man förstår betydelsen av språket och olika uttryckssätt i all mänsklig och samhällelig verksamhet.

Utbildning ger en grund för att öva den multilitteracitet som behövs i samhället och studierna samt för det kontinuerliga lärandet. Målet är att människan med hjälp av multilitteracitet ska klara sig i vardagliga situationer, studierna och arbetslivet. Multilitteraciteten erbjuder också färdigheter för att utveckla sig själv, njuta av kultur, konst och ordkonst samt stärkande erfarenheter av gemenskap.

Multilitteracitet betyder
  • färdigheter att agera på det sätt som situationen kräver med multimodala texter,
  • förmåga att tolka, producera och kritiskt bedöma texter på olika plattformar och på olika sätt som lämpar sig för olika situationer,
  • medvetenhet om att texterna återspeglar kulturen, värderingarna, ändamålen och synpunkterna i kontexten där de utarbetades,
  • färdigheter att utveckla den egna läskunnighetens delområden.

(kuva)

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi