Dela

facebook icon twitter icon

Riktlinje 1

Vi skapar och stärker strukturer för det läsfrämjande arbetet

MED LÄSKUNNIGHETSARBETE OCH DESS STURKTURER avses alla åtgärder som främjar läskunnighet och som olika organisationer och yrkespersoner inom läskunnighetsarbetet vidtar. Den viktigaste grunden för läskunnighet skapas i småbarnspedagogiken, på de olika skolstadierna och vid biblioteken. I kärnan av läskunnigheten finns också media och litteratur. Strukturer som främjar läskunnigheten är bland annat nationella och regionala nätverk för läskunnighetsarbete och samarbete mellan olika förvaltningsområden, resurser och fortbildning som anvisats till läskunnighetsarbetet samt forskning och utbildning av professionella inom det läsfrämjande arbetet och som stöder dessa. Betydande läskunnighetsarbete utförs i många organisationer. Det är viktigt att leda och samordna detta läskunnighetsarbete som helhet på nationell och lokal nivå.

En nationell läskunnighetsstrategi gör det möjligt att synliggöra och stärka de befintliga strukturerna för läskunnighetsarbetet. Strategin stöder multilitteraciteten hos personer i alla åldrar. Strategin ska bidra till att ta fram idéer och skapa nya försök och tillvägagångssätt för att främja läskunnigheten nationellt och lokalt med hänsyn till olika språk, minoriteter och särskilt de som behöver stöd för läskunnigheten.

 

CENTRALA MÅL INFÖR 2030
  • Läskunnighetsarbetet styrs och utvecklas på nationell, regional och lokal nivå.
  • Läskunnighetsarbetet och läskunnigheten hos personer i alla åldrar utvärderas och utvecklas systematiskt.
  • Ett nationellt permanent läskunnighetsprogram utarbetas där man preciserar åtgärderna och de ansvariga instanserna i läskunnighetsarbetet.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi