Dela

facebook icon twitter icon

Riktlinje 2

Vi stärker kompetensen vad gäller multilitteracitet

PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER INOM MULTILITTERACITET MÖJLIGGÖR utvecklingen av multilitteracitet hos barn, unga och vuxna, och säkerställer kvaliteten på undervisningen och stöd för lärande. Dessutom kan professionella färdigheter användas för att upprätthålla allas tillräckliga multilitteracitet i vardagen och arbetet och öka språklig och kulturell medvetenhet. Utvecklingen av de sakkunnigas färdigheter inom det läsfrämjande arbetet stöder varje individs läskunnighet, vilket är grunden för bildning, välbefinnande och jämlikhet i samhället.

Sakkunniga inom det läsfrämjande arbetet inkluderar bland annat personal inom småbarnspedagogiken, lärare, bibliotekspersonal, medarbetare i organisationer, föreningar eller institutioner som specialiserar sig på läskunnighet eller att stödja läskunnighet. Även många tjänsteinnehavare, medieaktörer, författare och förläggare främjar läsning, multilitteracitet och språkinlärning i sitt arbete.

Åtgärder som stärker läskunnigheten inom olika yrkesgrupper preciseras i läskunnighetsprogrammet.

 

CENTRALA MÅL INFÖR 2030
  • Färdigheterna hos och samarbetet mellan de sakkunniga inom det läsfrämjande arbetet stärks.
  • Multilitteracitet erkänns som en arbetslivsfärdighet och en färdighet inom livslångt lärande.
  • Läsningens inverkan på välfärden erkänns som en del av samhällets planering och utveckling på olika nivåer.
  • Vi gör det nuvarande läskunnighetsarbetet synligt och utvecklar stödet som behövs för samarbete, verktyg, tjänster och material.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi