Dela

facebook icon twitter icon

Riktlinjer

Målet med riktlinjerna för den nationella läskunnighetsstrategin är ett långsiktigt och konsekvent nationellt, regionalt och lokalt läskunnighetsarbete, med hjälp av vilket Finland ska göras till världens mest multilitterata land före 2030. Med hjälp av strategin främjas och stärks läskulturen.

De centrala värderingar som styr riktlinjerna är bildning, jämlikhet och likabehandling samt välbefinnande: var och en har rätt till läskunnighet, kontinuerligt lärande, rätt att utöva och utveckla läskunnighet oberoende av språk, familjebakgrund, kön, inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning, förmögenhet och bostadsort.

En mångsidig språklig och kulturell miljö samt stark multilitteracitet utgör grunden för välbefinnande och gemenskap. Med hjälp av de specifika målen för läskunnighet och åtgärdsförslagen för respektive riktlinje strävar man efter att trygga varje människas rätt att uppnå tillräcklig multilitteracitet varje dag.

(kuva)

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi