Dela

facebook icon twitter icon

En läsande kommun

Syftet med målen i programmet En läsande kommun 2030 är att vara uppmuntrande och flexibla för kommunerna och kommunnätverken. Det är viktigt att kommunen eller kommunnätverket själv förbinder sig att utveckla sina kommun invånares läskunnighet långsiktigt och systematiskt. Detta kan ske såväl inom biblioteken som inom bildningsväsendet, men också under samordning av hälso- och välfärdstjänsterna. Målet är att kommuninvånarna har möjlighet att stärka sin multilitteracitet i sin egen vardag, sina studier och sitt arbete.

Åtgärdsförslag för En läsande kommun som är listade i Nationella läskunnighetsstrategin

 • Läsning och läskunnighetsarbetet synliggörs i verksamheten på kommunnivå.Det är viktigt att beakta barn, unga och vuxna i arbetet.
 •  Att främja läskunnighetsarbetet och läskunnigheten är i bästa fall arbete som utförs med kommunernas egna styrkor och genom det lokala utvecklingsarbetet. Arbetet kan ledas av ungdomsväsendet, välfärdstjänster, biblioteks- och kulturväsendet, bildningsväsendet, lokala organisationer eller hobbygrupper.
 • Främjandet av läskunnigheten och läskunnighetsarbetet har skrivits in i kommunens dokument, såsom kommunstrategin, välfärdsberättelsen eller planen för kulturfostran.
 • Alla kommuninvånare har tillgång till professionellt producerade bibliotekstjänster.
 • Kommunen anslår resurser för arbete som främjar läskunnigheten och för högklassig, aktuell och flerspråkig fack- och skönlitteratur, medietexter, ljudböcker och digitala tjänster.
 • I kommunens arbete med läskunnighet beaktas alla kommuninvånare: olika språkgrupper, personer i alla åldrar samt personer som behöver särskilt stöd för läskunnigheten.
 • Samarbetet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt läroanstalterna på andra stadiet och biblioteket är systematiskt: olika instanser har egna ansvarspersoner för att främja samarbetet. Samarbetet finns nedskrivet i småbarnspedagogikens, skolornas och läroanstalternas läroplan och årsplan.
 • Läskunnighetsarbetet leds och utvärderas mångprofessionellt.
 • Läskunnighetsarbetet genomförs bland personer i alla åldrar. Samarbetspartner i arbetet kan vara till exempel organisationer, ungdomscentrum, fritidsaktörer och församlingar. Man kan till exempel utveckla inspirerande, konkreta och multimediala läskunnighetsmiljöer för olika åldrar.
 • Kommunerna uppmuntras att delta i nätverket En läsande kommun och genomföra programmet Läsande skola.
 • Kommunerna uppmuntras att utnyttja befintliga strukturer, såsom skolornas, småbarnspedagogikens och bibliotekets grundläggande verksamhet samt projekt som stöder läskunnighetsarbetet.
 • I kommunen genomförs läskunnighetsarbetet i samarbete mellan olika förvaltningsområden. Läskunnighetsarbetet är en del av kommunens välfärdstjänsters och eventuellt av välfärdsområdenas helhet. I kommunen utarbetas ett åtgärdsprogram för läskunnighet som grundar sig på den nationella läskunnighetsstrategin och multilitteracitet.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi