Dela

facebook icon twitter icon

Forskning om läskunnighet

 

Se mera info: 10 fakta om läsning / Läscentrum 

Källor:

[1] Ukkola, Metsämuuronen & Paananen: Alkumittauksen syventäviä kysymyksiä. KARVI. Julkaisut 10:2020.

[2] Tainio, Lisa ym.: Koulujen monet kielet ja uskonnot. Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 11/2019.

[3] Repo, Paananen, Eskelinen ym.: Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. KARVI. Julkaisut 15:2019.

[4] Lasten ja nuorten säätiö: Nuorten lukutottumiskysely 2020.

[5] PIAAC 2012: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:19.

[6] Juusola, Markku; Selkokeskus, Kehitysvammaliitto ry: Selkokielen tarvearvio 2019. Kehitysvammaliitto 2019.

[7] T.ex. Lukimat. och Kjeldsen, Ann-Christina: The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10  year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9., Åbo Akademi 2019

[8] Hietajärvi, Lauri: Adolescentssocio-digital engagement and its relation to academic well-being, motivation, and achievement. Helsingin Yliopisto 2019.

[9]Kauppinen & Marjanen: Millaista on yhdeksäsluokkalaisten kielellinen osaaminen? – Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2019. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI. Julkaisut 13:2020.

[10] Esim. Dunst, Simkus, Hamby: Effects of Reading to Infants and Toddlers on Their Early Language Development. CellReviews Vol. 5 Nr. 4. 2012.

[11] Huotilainen, Suppanen, Ylinen: Rhythmic structure facilitates learning from auditory input in newborn infants. Infant Behavior and DevelopmentVolume 57, 2019.

[12]Esim. PISA 2018; ICILS 2018; Hautamäki, Rämä & Vainikainen (toim.): Perusopetus,tasa-arvo ja oppimaan oppiminen Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta, 2019. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, nr. 52.

[13] Leino, K., Ahonen, A., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., Lämsä, J., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Pulkkinen, J., Rautopuro, J., Sirén, M., Vainikainen, M.-P., & Vettenranta J. (2019). PISA 2018 ensituloksia – Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:40.