Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tietosuojaseloste / Tiedonanto

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) 

Päivitetty  22.3.2023

Rekisterin nimi

Lukuliike – Opetushallitus

Rekisterinpitäjä

Nimi: Opetushallitus
Osoite PL 380, 00531 Helsinki (käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki)

Muut yhteystiedot
sähköposti opetushallitus@oph.fi,
puhelinvaihde 029 533 1000, fax 029 533 1035
kirjaamo@oph.fi

Rekisterinpitäjän edustaja
(yhteyshenkilö)

Koordinaattori, Belinda Kardén
belinda.karden@oph.fi puh. 029 533 1827
Osoite PL 380, 00531 Helsinki (käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki)

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Jyrki Tuohela, sähköposti tietosuoja@oph.fi , puhelin 029 533 1000 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (sekä käsittelyn oikeusperuste)

Keräämme tietoja seuraaviin rekistereihin:

Lukuliikkeen uutiskirje
Keräämme tietoa Lukuliikeviestintää varten uutiskirjeen muodossa. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lukutaitoa kehittävistä malleista, sivustoista, yhteistyötahoista ja oppimateriaaleista sekä tapahtumista. Henkilöllä on mahdollisuus poistua uutiskirjelistalta milloin tahansa.

Lukeva koulu ja Läsande skola
Keräämme tietoa Lukeva koulu ja Läsande skola -mallia varten. Tietojen käsittelyn tarkoituksena mahdollistaa suomalaisille perusopetuksen kouluille saada tietoa Lukeva koulu / Läsande skola -mallin tukimateriaalista. Lukeva koulu / Läsande skola -mallin käyttäminen on kouluille vapaaehtoista. Tietoja säilytämme ohjelman loppumiseen saakka, viimeistään kesäkuuhun 2023 saakka. Koululla on mahdollisuus poistua listalta milloin tahansa.

Lukeva koulu / Läsande skola -tiedotteet
Tietojen käsittelyn tarkoituksena mahdollistaa suomalaisille perusopetuksen koulujen opettajille ja muulle henkilökunnalle saada tietoa Lukeva koulu / Läsande skola -mallin tukimateriaalista. Henkilöllä on mahdollisuus poistua
listalta milloin tahansa.

Lukeva varhaiskasvatus -pilotti
Keräämme tietoa Lukeva varhaiskasvatus-pilottia varten. Tietojen käsittelyn tarkoituksena mahdollistaa suomalaisille päiväkotiyksiköille ja perhepäivähoidon ryhmille hakea mukaan pilottiryhmäksi.  Tietoja säilytämme pilotin loppumiseen saakka, viimeistään syyskuuhun 2023 asti.

Ilmoittautuminen tapahtumiin
Ilmoittautuminen Lukutaidon kuntafoorumiin 18.4.2023. Emme säilytä tietoja tapahtuman jälkeen.
Ilmoittautuminen Kuuntelen, siis luen! -tapahtumaan 11.5.2023. Emme säilytä tietoja tapahtuman jälkeen.

Lakiperusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c ja 1e-kohdat / EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a -kohta (suostumus)

Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun (6.1(f), rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut*

Rekisterin tietosisältö / käsiteltävät henkilötietoryhmät

Tiedot, joita kyselyssä kysytään:

Ryhmä 1: Lukuliike-uutiskirjeen tilaajat:
• Nimet
• Työsähköpostiosoite
• Taustaorganisaatio
• Taustayhteisön nimi
• Kunta, maakunta
• Lupa ajankohtaisen tiedon lähettämiseen Lukuliikkeestä sähköpostitse

Ryhmä 2: Lukeva koulu
• Koulun nimi
• Koulun osoite
• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
• Maakunta
• Kunta
• Koulumuoto
• Oppilasmäärä
• Lupa ajankohtaisen Lukeva koulu -tiedon lähettämiseen Lukuliikkeestä
sähköpostitse

Ryhmä 3: Läsande skola
• Skolans namn
• Skolans adress
• E-postadress till kontaktperson
• Landskap
• Kommun
• Skolform
• Elevantal
• Tillstånd att skicka aktuell information gällande Läsande skola per e-post från Läsrörelsen

Ryhmä 4: Lukeva koulu -tiedotteet
• Sähköpostiosoite
• Lupa ajankohtaisen Lukeva koulu -tiedon lähettämiseen Lukuliikkeestä sähköpostitse

Ryhmä 5: Läsande skola -tiedotteet
• E-postadress
• Tillstånd att skicka aktuell information gällande Läsande skola per e-post från Läsrörelsen

Ryhmä 6: Lukeva varhaiskasvatus -pilotti
• Kunta
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköposti

Ryhmä 8: Ilmoittautuminen Lukutaidon kuntafoorumiin 18.4.2023
• Etunimi
• Sukunimi
• Nimike
• Organisaatio
• Sähköposti
• Erityisruokavalio

Ryhmä 9: Ilmoittautuminen Kuuntelen, siis luen! -tapahtumaan 11.5.2023
• Etunimi
• Sukunimi
• Nimike
• Organisaatio
• Sähköposti
• Erityisruokavalio

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Opetushallituksen on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) mukaan annettava tieto julkisesta asiakirjasta pyytäjälle, vaikka asiakirja sisältäisi henkilötietoja. Salassa pidettävän tiedon antaminen tai luovuttaminen edellyttää erityistä perustetta: asianosaisasema tai laissa säädetty oikeus tiedon saamiseen tai sen henkilön suostumus, jonka suojaksi salassapidosta on säädetty.

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista (sis. tiedon komission tietosuojan riittävyyttä koskevasta päätöksen olemassaolosta tai puuttumisesta) ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai, jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit*

Kerätyt tiedot poistetaan järjestelmästä hankkeen päättyessä. Lukutaito-ohjelma 2030- kyselyn kautta kerätty tieto lukutaitotyön edistymisestä säilytetään vuoden 2024 loppuun saakka.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa hän vaatii korjattavaksi, mikä on hänen mielestään oikea tieto ja miten korjaus halutaan tehtäväksi. Mikäli käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a -kohtaan tai 9 artiklan 2a -kohtaan eli rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus tietojen poistamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa.

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu, mikäli tietoja luovutetaan eteenpäin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen, jos käsittely suoritetaan automaattisesti

Oikeuksien käyttöön liittyvät pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Tarkastuspyyntöön rekisteröidyn tulee liittää tietojen etsimiseen tarvittavat tiedot (nimi ja henkilötunnus)
Jos rekisteröidyn käyttämästä henkilötietojen tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]).

Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa*

Merkitsemme jokaiseen uutiskirjeeseen mahdollisuuden poistua postituslistalta milloin tahansa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Henkilö itse päättää liittymisestä Lukuliike postituslistalle, Lukeva koulu / Läsande skola -listalle tai lukutaito-ohjelma / programmet för läskunnighet -listalle eli rekistereihin.

Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)